Taxe și impozite

Decizie 9/3 din 09.12.2020
Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2021

Cotele impozitelor şi taxelor locale,

ce urmează a fi încasate în bugetul local în anul 2021

1. Cotele impozitului funciar şi impozitului pe bunurile imobiliare

Nr.

Denumirea impozitului

Codul

Cota impozitului

1. Impozit funciar pe toate terenurile cu destinaţie agricolă, altele decît păşuni şi fîneţe:-care au indici cadastrali-care nu au indici cadastrali 113110(113120 pentru gospodării ţărăneşti)   1,5 lei pentru 1 grad/ha110 lei pentru 1 ha
2. Impozit funciar pe păşuni şi fîneţe:         care au indici cadastrali         care nu au indici cadastrali  113150  0,75 lei pentru 1 ha55 lei pentru 1 ha 
3. Impozit funciar pe terenurile  ocupate de obiecte acvatice 113110 115 lei pentru 1 ha de suprafaţă acvatică
4.      

 

 

 

5.

 

 

 6.

 

 

 

 

 

Impozit funciar pentru terenurile din intravilan: – pe care sînt amplasate fondul  de locuinţe,  loturile    de pe lîngă  domiciliu (inclusiv terenurile atribuite de către autoritatea administraţiei  publice locale ca loturi de pe lîngă  domiciliu, şi distribuite în extravilan, din cauza insuficienţei de terenuri în intravilan), în localităţile rurale– destinate întreprinderilor agricole, alte terenuri neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate  în localităţile rurale Impozit funciar pentru terenurile din extravilan, altele decît cele specificate la pct.6,  neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate  

 

Impozit funciar pentru terenurile din extravilan pe care sînt amplasate  clădiri şi construcţii, carierile şi pămînturile distruse în urma activităţii de producţie, neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate

    113140  

113130

 

 

 

113130

 

 

 113130

    1 lei pentru 100 m.p.  

.10 lei pentru 100 m.p.

.

 

 

70 lei pentru 1 ha

 

 

 350 lei pentru 1 ha

 

7.     

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 9.

 

 

 

 

 

 

 

 

Impozitul  pe clădirile şi construcţiile cu destinaţie agricolă, precum şi pe alte bunuri imobiliare  neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate, se stabileşte după cum urmează: –  pentru persoane juridice şi fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător        

 – pentru persoane fizice, altele decît cele specificate la prima liniuţă  

 

    Impozitul  pe bunurile imobiliare cu destinaţie locativă (apartamente şi case de locuit individuale) din localităţile rurale se stabileşte după cum urmează:

– pentru persoanele juridice şi fizice care desfăşoară  activitate de întreprinzător

 

 – pentru persoane fizice, altele decît cele      specificate la prima liniuţă

 

În cazurile în care suprafaţa totală  a locuinţelor şi  a construcţiilor principale ale persoanelor fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, înregistrate cu drept de proprietate, depăşeşte 100 m2 inclusiv, cotele concrete stabilite ale impozitului  pe bunurile imobiliare se majorează în funcţie de suprafaţa totală, după cum urmează:

– de la 100 la 150 m2 inclusiv – de 1,5 ori;

– de la 150 la 200 m2 inclusiv – de 2 ori;

– de la 200 la 300 m2 inclusiv – de 10 ori;

– peste 300 m2  – de 15 ori.

   113210  

 

 

 

113220

 

 

 

113210

 

 

 

 

113220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    0,1 la sută  din valoarea  contabilă a bunurilor imobiliare pe perioada fiscală  

 

0,1 la sută din costul bunurilor imobiliare

 

 

 

 0,1 la sută  din valoarea contabilă a bunurilor imobiliare pe perioada fiscală

 

 

0,1 la sută din costul bunurilor imobiliare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Impozitul pentru bunurile imobiliare pentru terenurile agricole cu construcţii amplasate pe ele, care au valoare de piaţă estimată:     achitat de către persoanele juridice şi fizice  înregistrate  în calitate de întreprinzător     achitat de către persoanele fizice – cetăţeni    113230 

113240

0.1% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare
11. Impozitul pentru bunurile imobiliare cu altă destinaţie decît cea locativă sau agricolă, inclusiv exceptînd garajele şi terenurile pe care acestea sînt amplasate şi loturile întovărăşirilor pomicole cu sau fără construcţii amplasate pe ele, care au valoare de piaţă estimată:     achitat de către persoanele juridice şi fizice înregistrate în calitate de întreprinzător      achitat de către persoanele fizice – cetăţeni      113230 

 

113240

01 % din baza impozabilă a bunurilor imobiliare

2. Taxele locale, termenele lor de plată şi de prezentare a dărilor de seamă fiscale

 

Denumirea taxei

Baza impozabilă a obiectului impunerii

Unitatea de măsură a cotei şi mărimea taxei

Termenele de plată a taxei şi de prezentare a dărilor de seamă fiscale de către subiecţii impunerii şi organele împuternicite

1

2

3

4

a) Taxa pentru amenajarea teritoriului 

 

  

 

 b) Taxă pentru dispozitivele publicitare

Numărul mediu scriptic trimestrial al salariaţilor şi / sau fondatorii întreprinderilor în cazul în care aceştia activează în întreprinderile fondate, însă nu sînt incluşi în efectivul trimestrial de salariaţi 

 

 

 

Suprafaţa feţei (feţelor) dispozitivului publicitar

 

80 de lei anual pentru fiecare salariat şi / sau fondator al întreprinderii, în cazul în care acesta activează în întreprinderea fondată, însă nu este inclus în efectivul trimestrial de salariaţi. 

 

 

80 lei anual pentru fiecare metru pătrat  

Trimestrial pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar 

 

  

Trimestrial, la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar

 

Notă:

 – Se scutesc de plata taxei pentru amenajarea teritoriului persoanele care nau statut juridic înregistrat din teritoriu.

 

 

 

D E C I Z I E nr.8/1.1

din 10 decembrie  2013

Cu privire la aprobarea taxelor locale

În baza prevederilor Codului Fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997, Legii Republicii Moldova nr.94-XV din  01.04.2004 ,, Pentru punerea în aplicare a Titlului VII al Codului Fiscal,,,Legii Republicii Moldova nr.397 din 16.10.2003 ,, Privind finanțele publice locale,, ,Legii Republicii Moldova  nr.436 – XVI din 28.12.2006 ,,Privind administraţia publică locală,,

Consiliul sătesc Mihăileni D E C I D E :

1.Începând cu data de 01.01.2014 se pun în aplicare pe teritoriul primăriei Mihăileni următoarele taxe:
Nr.
d/r Denumirea taxei Baza impozabilă a obiectului impunerii Unitatea de măsură a cotei Termenele de plată a taxei și de prezentare a dărilor de seamă fiscale de către subiecții impunerii și organele împutenicite
1 Taxa pentru amenajarea teritoriului Numărul mediu scriptic trimestrial al salariaţilor şi/sau fondatorii întreprinderilor în cazul în care aceştia activează în întreprinderile fondate, însă nu sînt incluşi în efectivul trimestrial de salariaţi 80 lei anual pentru fiecare salariat şi/sau fondator al întreprinderii, în cazul în care acesta activează în întreprinderea fondată, însă nu este inclus în efectivul trimestrial de salariaţi Trimestrial, pînă în ultima zi a lunii imediat următoare trimestrului gestionar
2 Taxă pentru dispozitivele publicitare Suprafaţa feţei (feţelor) dispozitivului publicitar 80 lei anual pentru fiecare metru pătrat Trimestrial, pînă în ultima zi a lunii imediat următoare trimestrului gestionar
Taxa pentru unitățile comerciale și/sau prestări servicii
Nr.
d/o Tipul obiectului comercial și/sau prestări servicii Rata de impozitare în lei pentru un obiect într-un an calendaristic Scutiri și privelegii acordate de autoritățile APL în conformitate cu art.296 CF Coeficientul pentru modul de funcționare (în % la tariful de bază) Coeficientul de locație (în % la tariful de bază) Coeficientul de tipul bunurilor vîndute/serviciilor prestate (în % la tariful de bază)
Obiecte de vînzare cu amănuntul
1 Centre comerciale 6000
2 Magazine, baruri cu suprafața comercială:
-pînă la 30 m2 4000
-mai mult de 30 m2 4400 0,932
3 Magazine specializate, inclusive:
-farmacii
1000
-farmacii veterinare 1700
Obiecte de alimentație publică
1 Restaurant 6900
2 Săli de ceremonii 2200

 

Impozitele locale pe teritoriul primăriei Mihăileni pentru anul 2015
I Obiectul impunerii impozitului funciar Cotele impunerii
1.Terenuri cu destinaţie agricolă a) toate terenurile, altele decât cele destinate fâneţelor şi păşunilor
– care au indici cadastrali
– care nu au indici cadastrali
b) terenurile destinate fâneţelor şi păşunilor:
– care au indici cadastrali
– care nu au indici cadastrali
c) terenurile ocupate de obiecte acvatice (iazuri, lacuri, etc.)

1,5 lei p/u 1 grad hectar
110 lei p/u 1 hectar

0,75 lei p/u 1 grad hectar
55 lei p/u 1 hectar
115 lei p/u 1 hectar de suprafaţă acvatică
2. Terenuri din intravilan a) terenurile, pe care sânt amplasate fondurile de locuinţe, loturile de pe lângă domiciliu ( inclusiv terenurile atribuite de către autoritatea publică locală ca loturi de pe lângă domiciliu şi distribuite în extravilan din cauza insuficienţei de terenuri în intravilan)
b) terenurile destinate întreprinderilor agricole; alte terenuri neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate
1 leu p/u 100 m2

10 lei pentru 100 m2
3.Terenuri din extravilan a) Terenurile din extravilan pe care sunt amplasate clădiri şi construcţii,carierile şi pămînturile distruse în urma activităţii de producţie 350 lei pentru 1 hectar
4 Terenurile din extravilan, altele decît cele specificate în p.3, neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate 70 lei pentru 1 hectar
II Subiectul, obiectul, baza impozabilă şi cotele maxime ale impozitului pe bunurile imobile
1. Impozitul pe clădiri şi construcţiile cu destinaţie agricolă, precum şi pe alte bunuri imobiliare, neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate, se stabileşte după cum urmează:
– pentru persoanele juridice şi fizice care desfăşoară activitatea de întreprinzător;

 

– pentru persoanele fizice, altele decît cele specificate la prima liniuţă;

0,1 la sută din valoarea de bilanţ a bunurilor imobiliare
pe perioada fiscală

0,1 la sută din costul bunurilor imobiliare
2
entru terenurile agricole evaluate cu construcții amplasate pe ele
0,1 % din baza impozabilă a bunurilor imobiliare.

3
– Pentru bunurile imobiliare cu destinație locative

 

 

Impozitul pe bunurile imobiliare (locuinţe privatizate, proprietăţi imobiliare) ale persoanelor fizice, inclusiv pe bunurile imobiliare ale membrilor cooperativelor de construcţie a locuinţelor
În cazurile în care suprafaţa totală a locuinţelor şi a construcţiilor principale ale persoanelor fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, înregistrate cu drept de proprietate, depăşeşte 100 m2 inclusiv, cotele concrete stabilite ale impozitului pe bunurile imobiliare se majorează în funcţie de suprafaţa totală -0,1% din valoarea de bilanț a bunurilor imobiliare
pentru persoanele fizice sau juridice care desfășoară activitatea de întreprinzător

0,1 la sută din costul bunurilor imobiliare

.- de la 100 la 150 m2
inclusiv de 1,5 ori;
de la 150 la 200 m2
inclusiv de 2 ori
de la 200 la 300 m2
inclusiv de 10 ori
– peste 300 m2
de 15 ori
Subiectul, obiectul baza impozabilă și cotele maxime ale impozitului pe bunurile imobiliare evaluate de organele cadastrale
1 Terenurile agricole cu construcții amplasate pe ele
0,1% din valoarea estimată bunurilor imobiliare
2 Bunurile imobiliare cu destinație comercială și industrială (inclusiv terenurile) 0,1% cota fixă

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.