Proiectul bugetului Primăriei s. Mihăileni pentru anul 2023

PROIECT

D E C I Z I E nr.09/02

din 06 decembrie 2022

Cu privire la aprobarea bugetului satului

Mihăileni pentru anul 2023 în lectura a doua

     În temeiul art.14 alin.(2), lit.n) și art.43 alin.(1), lit.b) din Legea RM nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administrația publică locală, art.53 alin.(6), (7), art.55 din Legea RM nr.181 din 25.07.2014 privind  finanțele publice și responsabilitățile bugetar-fiscale, art.21 din Legea RM nr.397-XV din 16.10.2003 privind finanțele publice locale, Codul fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997, art.47 și art.48 din Legea RM nr.419-XVI din 22.12.2006 cu privire la datoria sectorului public, garanțiile de stat și recreditarea de stat, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere avizul comisiei consultative de specialitate pe problemele bugetare

     Consiliul sătesc Mihăileni D E C I D E :

     1.Se aprobă bugetul local pentru anul 2023 la venituri în sumă de _9798.7____ mii lei și la cheltuieli în sumă de _9798.7__ mii lei, soldul bugetar în sumă de ______ mii lei.

     2.Se aprobă:

     2.1.Sinteza indicatorilor generali și sursele de finanțare ale bugetuluilocal pentru anul 2023, conform anexei nr.1;

     2.2.Componența veniturilor bugetului local pentru anul 2023, conform anexei nr.2;

     2.3.Resursele și cheltuielile bugetului local pentru anul 2023 conform clasificației funcționale și pe programe, conform anexei nr.3;

     2.4. Efectivul-limită a unităților de personal pe instituțiile finanțate din bugetul local pentru anul 2023, conform anexei nr.4;

     2.5. Veniturile colectate ale instituțiilor bugetare, finanțate din bugetul local pentru anul 2023, conform anexei nr.5;

     2.6. Nomenclatorul tarifelor serviciilor prestate contra plată de instituțiile bugetare, finanțate din buget pentru anul 2023, conform anexei nr.6;

     2.7. Volumul alocațiilor pe anul 2023, pentru fiecare instituției de învățământ primar și secundar general, calculat pentru finanțarea de bază de formulă, conform anexei nr.7;

     2.8. Sinteza proiectelor de investiții capitale finanțate de la bugetul local, inclusiv din contul transferurilor de la alte bugete, pentru anul 2023, conform anexei nr.8;

     2.9. Lista proiectelor finanțate din surse externe, pentru anul 2023, conform anexei nr.9;

     2.10. Cuantumul fondului de rezervă al bugetului local pentru anul 2023, conform anexei nr.10;

     2.11. Estimarea cheltuielilor destinate pentru achitarea și deservirea împrumuturilor contractate și a garanțiilor acordate pentru anul 2023, conform anexei nr.11;

     2.12. Cotele impozitului pe bunurile imobiliare și impozitul funciar, pentru anul 2023, conform anexei nr.12;

     2.13. Cotele taxelor locale, pentru anul 2023, conform anexei nr.13;

     2.14. Cotele taxei pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii, pentru anul 2023, conform anexei nr.14;

     2.15. Plata pentru emiterea certificatului de urbanism și a autorizației de construire/desființare, conform anexei nr.15.      

     2.16.Limita parcursului anual a automobilului Dacia Logan întru asigurarea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu ale Administrației Publice Locale Mihăileni, în mărime de 25000 km.

     3. Prezenta decizie intră în vigoare de la 01 ianuarie 2023.

     4.Secretarul Consiliului local Mihăileni va asigura aducerea la cunoștință publică a prezentei decizii și a anexelor la decizie, prin intermediul pagii oficiale a Primăriei Mihăileni.

     5.Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina Primarului satului Mihăileni și a Comisiei consultative de specialitate pentru problemele bugetare.

Anexa nr. 1

la decizia nr. 09/02 din 06.12.2022

Sinteza indicatorilor generali și sursele de finanțare ale bugetului local

pentru anul 2023

Anexa nr.2

la decizia nr. 09/02 din 06.12.2022

Componența veniturilor bugetului local pentru anul 2023

Anexa nr.3

la decizia nr. 09/02 din 06.12.2022

Resursele și cheltuielile bugetului local pentru anul 2023 conform clasificației funcționale și pe programe

Anexa nr.4

la decizia nr. 09/02 din 06.12.2022

Efectivul-limită a unităților de personal pe instituțiile finanțate din bugetul local

pentru anul 2023

Anexa nr.5

la decizia nr. 09/02 din 06.12.2022

Veniturile colectate ale instituțiilor bugetare, finanțate din bugetul local pentru anul 2023

Anexa nr.6

la decizia nr. 09/02 din 06.12.2022

Nomenclatorul tarifelor serviciilor prestate contra plată de instituțiile bugetare, finanțate din buget pentru anul 2023

Notă:

 – Pensionarii, invalizii și familiile socialmente vulnerabile sunt scutite de plata pentru prestarea serviciilor, prezente în punctul 1(subpunct 1;3) și 3 (subpunctele 1-4).

                                                                                                                                        Anexa nr. 10

la decizia nr. 09/02 din 06.12.2022

Cuantumul fondului de rezervă al bugetului local  pentru anul 2023

Anexa nr.12

la decizia nr. 09/02 din 06.12.2022

Cotele impozitului pe bunurile imobiliare și impozitul funciar, pentru anul 2023

Nota: În cazurile în care suprafața totală a locuințelor și a construcțiilor principale ale persoanelor fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător, înregistrate cu drept de proprietate, depășește 100 m2 inclusiv, cotele concrete stabilite ale impozitului pe bunurile imobiliare se majorează în funcție de suprafața totală, după cum urmează:

– de la 100 la 150 m2 inclusiv – de 1,5 ori;

– de la 150 la 200 m2 inclusiv – de 2 ori;

– de la 200 la 300 m2 inclusiv – de 10 ori;

– peste 300 m2 – de 15 ori.

Înlesnirile la plata impozitului funciar și pe bunurile imobiliare sunt acordate în baza art. 283 pl. 1 lit. h, i, j, k, l și pl. 2, 21 și art. 284 pl. 1 și 11 titlul VI al Codului fiscal.

Anexa nr.13

la decizia nr. 09/02 din 06.12.2022

Cotele taxelor locale, pentru anul 2023

            NOTĂ: Termenul de plată a taxelor locale și de prezentare a dărilor de seamă fiscale de către subiecții impunerii și organele împuternicite este trimestrial, până la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune. În lipsa obiectului impunerii în perioada gestionară nu se prezintă darea de seamă fiscală.

Anexa nr.14

la decizia nr. 09/02 din 06.12.2022

Cotele taxei pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii, pentru anul 2023

*Notă: Clasificația activităților se stabilește în conformitate cu

anexa nr. 1 la Legea 231/2010 cu privire la comerțul interior

Anexa nr.15

la decizia nr. 09/02 din 06.12.2022

Plata pentru emiterea certificatului de urbanism și a autorizației de construire/desființare în primăria Mihăileni pentru anul 2023

NrDenumireaMărimea plății ( lei)
1Plata pentru emiterea certificatului de urbanism pentru proiectare sau a certificatului de urbanism informativ50
2Plata pentru emiterea autorizației de construire/desființare100

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.